"Xanthoria Parietina" - Fruiting Body

"Xanthoria Parietina" - Fruiting Body